نوبت دهی

سیستم نوبت دهی اینترنتی

  • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 17 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 11 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 11 را وارد نمایید .