دفتر تعمیرگاه

کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج – بلوار گلستانک – بن بست دوم – پلاک 2

44186418 – 44186414 – 44186410